Valitut case-esimerkit digi,- data- ja AI toimeksiannoista

Portfolio

Johdon raportoinnin kehittäminen

Asiakkaana oli valmistavan teollisuuden yritys, joka oli vastikään toteuttanut yrityskaupan. Jo ennen yrityskauppaa olleet tietojärjestelmiin liittyvät haasteet kasvoivat merkittävästi yrityskaupan jälkeen, koska ostettu yritys oli myöskin digi-maturiteetiltaan varhaisessa vaiheessa.

Alkukeskustelujen jälkeen asiakas priorisoi tärkeimmäksi kohteeksi johdon raportoinnin kehittämisen, koska:

 • Tietojärjestelmistä ei saatu ulos kaikkia tarvittavia tietoja toiminnan ohjaamiseen tehokkaasti
 • Sisäisen raportoinnin ja data-analytiikan toteutus oli huomattavan työlästä ja virhealtista
 • Pienetkin muutokset raporteilla aiheuttivat paljon lisätyötä
 • Läpinäkyvyys raportoinnin lukuihin puuttui (jokaisella oma totuus)
 • Kokonaiskuvan hahmottaminen puuttellisin tiedoin oli hankalaa
 • Yrityskaupan jälkeen aiemmat haasteet kumuloituvat suuremmiksi
Työskentelymalli ja tulokset

Raportoinnin ja data-analytiikan kehittämiseksi käynnistettiin esiselvitysprojekti seuraavin vaihein.

 • Esitietojen keräys (materiaalit, haastattelut)
 • Nyky- ja tavoitetilan kartoitus (työpajat ja haastattelut)
 • GAP-analyysi ja ratkaisuvaihtoehtojen analyysi
 • Ratkaisuvaihtoehtojen priorisointi ja yhteenveto

Lopputuloksena asiakkaalle jäi projektista:

 • Kehittämissuunnitelma ja tiekartta nykytilasta tavoitetilaan pääsemiseksi
 • Data-arkkitehtuurisuunnitelma
 • Johdon KPI-mittareiden kuvaus
 • Teknologiaselvitys eri vaihtoehdoista

Esiselvityksen jälkeen asiakas aloitti toteutushankkeet valittujen kumppaneiden kanssa.

Kokonaisuutena esiselvityksen kesto oli 1 kalenterikuukausi.

img12
Myynnin ja markkinoinnin digityökalut

PK-yrityksen tarpeena oli vähentää myynnin kustannuksia digitalisoimalla myynti- ja markkinointiprosessi mahdollisimman pitkälle.

Loppuloksena päädytiin puhtaasti pilvipohjaisiin ratkaisuihin sekä kumppaneiden käyttöön eri osa-alueilla.

 • Pilvipohjainen CRM, jossa on automatiikka puheluille ja sähköposteille
 • Yrityspäättäjärekisteristä kontaktien hankkinen prospektointiin
 • Markkinointiviestien teroittaminen (kumppanin kanssa)
 • Web-sivuston palvelukuvausten täsmentäminen
 • LinkedIn, Facebook ja Google mainonta (kumppanin kanssa)
 • Kylmäpuhelukampanjat ja etätapaamiset (kumppanin kanssa)

Kaikkien suunniteltujen toimenpiteiden seurauksena inboundin ja myyntitapaamisten määrä kasvoi merkittävästi. 

Datan laatuselvitys

Media-alan asiakaalla oli merkittäviä haasteita datan laadun kanssa, sillä sen huono laatu aiheutti lukuisia ongelmia.

 • Verkkosivustolla näkyvät tuotetiedot eivät olleet aina ajantasalla (asiakakokemus)
 • Tietojen integrointi järjestelmien välillä epäluotettavaa ja työlästä
 • Väärin yhdistyneet tiedot aiheuttivat erilaisia ongelmia
 • Johdon raportointiin tarvittiin merkittävä määrä toistuvaa manuaalista työtä
 • Koska data epäluotettavaa, niin “omia ratkaisuja” alkoi syntyä eri puolilla organisaatiota

Haastetta lähdettiin ratkaisemaan vaiheittaisella selvitystyöllä.

 • Esitietojen keräys (materiaalit, haastattelut)
 • Haastatteluissa esiintulleiden datan laatuongelmien vahvistus/kumoaminen ottamalla datasta otoksia ja näytteitä sekä analysoimalla ne
 • Nykytilan yhteenveto ja tavoitetilan määrittely (työpajat)
 • GAP-analyysi ja ratkaisuvaihtoehtojen analyysi

Projektin lopptuloksena valmistui kehittämissuunnitelma, jossa oli konkreettisia ehdotuksia ja toimenpiteitä datan laadun korjaamiseksi koko organisaation tasolla. 

Tulevina vuosina asiakas saikin merkittäväsi parannettua datan laatua ja vähennettyä siitä aiheutuvia ongelmia.

charles-deluvio-Lks7vei-eAg-unsplash
Projektinhallinnan kehittäminen

Asiakkaalla oli jatkuvasti meneillään useita kehityshankkeita, joiden projektinhallinta tapahtui pääsääntöisesti sähköpostissa, excelissä ja ilman varsinaista projektimenetelmää. Prosessin seurauksena projektien hallinta ja koordinointi oli kaaosmaista.

Lyhyehkössä kehitysprojektissa toteutettiin seuraavat toimenpiteet.

 • Otettiin käyttöön ketterät menetelmät (kanban), joka mm. systematisoi tehtävien toteutuksen ja hyväksynnän
 • Siirryttiin käyttämään pilvessä olevaa projektinhallinnan työkalua, joka korvasi sähköpostin lähes kokonaan
 • Sovittiin projekteille yhteiset käytännöt
 • Ei hyväksytty lipsumista uuteen malliin siirtyessä (muutosjohtamista)

Näillä varsin pienillä muutoksilla oli merkittävä vaikutus projektien sujumiseen. Se myös suoraan vähensi projektihallintaan tarvittavaa aikaa, kun projektissa mukana olijat alkoivat hyödyntää em. menetelmiä ja työkaluja.

 

 

Tuotannon tehostaminen konenäön avulla

Asiakkaana oli valmistavan teollisuuden yritys, jonka kanssa käytiin lävitse erilaisia liiketoimintahaasteita. Yhdeksi tällaiseksi osoittautui tuotantolinjalla tapahtuva laaduntarkistus, joka oli täysin manuaalista ja työntekijän havaintokyvystä kiinni.

Tästä seurasi se, että virheellisiä tuotteita päätyi myyntiin liikaa (kustannukset, mainehaitta) eivätkä työntekijät eivät nauttineet valvontavuorostaan.

Ratkaisuksi alettiin suunnittelemaan konenäköratkaisua, joka kuvaisi tuotteet ja koneoppimista (tekoäly) hyödyntäen löydettäisiin vialliset tuotteet automaattisesti.

Suunnitelmat etenivätkin niin pitkälle, että asiakas aloitti toteutushankkeen IT-kumppanin kanssa.

Työskentelymalli noudatteli tuttua kaavaa
 • Esitietojen keräys liiketoimintaongelmasta
 • Nykytilan analyysi ja tavoitetilan määrittely
 • Ratkaisivaihtoehtojen kartoitus ja priorisointi
 • Lopuksi yhteenveto ja ehdotus etenemismalliksi

Konenäön hyödyntäminen ei ollut kiikarissa, kun liiketoiminnan haasteita kartoitettiin, vaan se löydettiin ratkaisuksi. 

img13
Digikumppanin hankinta

Tällä kertaa asiakkaana oli useamman yrityksen liittymä, joka oli etsimässä isolle hankkeelle sopivaa digikumppania.

Digikumppanilta haluttiin mm. seuraavat palvelut:

 • Online työkalut, jotka mahdollistavat joustavasti useiden organisaatioiden yhteistyön turvallisesti (neuvottelut, tiedostojen jako, dokumentit, yms.)
 • Data- ja analytiikkaratkaisun, joka kerää tietoja useista lähdejärjestelmistä ja jonne voi syöttää tietoa räätälöityjen lomakkeiden kautta
 • Yhteisen ja helposti käytettävän intranet ratkaisun

Asiakkaan henkilöt eivät olleet IT-puolen asiantuntijoita, joten he tarvitsivat ulkopuolista tukea.

Autoin projektissa mm. seuraavilla tavoilla:

 • Jäsentämään eri osa-alueet omiksi kokonaisuuksiksi
 • Etsimällä sopiva toimittajakanditaatteja
 • Tuottamalla tarjouspyyntömateriaalia
 • Osallistumalla tarjousten käsittelyyn ja arviointiin

Projektin lopuksi asiakas oli valinnut itselleen sopivan kumppanin tuleville vuosille. Minulle tehtävä sopi erinomaisesti, sillä olen istunut molemmilla puolilla pöytää ja tunnen sekä ostajan että myyjän näkökulman.